Kişisel Verileri Koruma

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Yediyol Turizm Anonim Şirketi (MERSİS NO: 0186012631800017) (“OTEL”) tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda Otelimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini ve işlenmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Otelimiz, kişisel verilerinizi, www.sevenforlife.com  internet sitemiz içerisinde yer alan Bilgi Formundan bize aktarmış olduğunuz Ad-Soyad, E-Mail , Cep Telefonu Bilgileriniz üzerinden dijital yöntemlerle toplamaktadır.

TARAFIMIZDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verileri: Adı-Soyadı

İletişim Verileri: Cep Telefon numarası, E-posta adresi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEMİZE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLERİMİZ

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Misafir iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
  • Rezervasyon kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Otelimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası, sipariş takibinin gerçekleştirilmesi,
  • Satın aldığınız ürün ve hizmetlerin sağlanması.
 • Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
  • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;
  • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Finansal işlemlerin takibi,
  • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Otelimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;

 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesine olanak sağlayan Otel Yönetimi yazılımlarına verilerinizin işlenmesi, Talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması ve Otelimizle aranızdaki sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle;
 • Misafir Memnuniyetinin ölçülmesi ve arttırılmasının sağlanması ve varsa otelimiz ürün ve hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi amacıyla gerek web sitemiz veya Sosyal medya kanallarımız gerekse Otelimiz personeline ileteceğiniz bilgileri değerlendirmek meşru menfaatine dayalı olması hukuki sebebiyle;
 • İnternet sitesi ve uygulamalarımız kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, müşteri memnuniyetini değerlendirmek ve arttırmak, internet siteleri, mobil uygulamalar, hizmet kanallarının iyileştirilmesi, Otel ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim, iç kontrol, hukuk, finans ve Otel içi operasyonların yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, bilgi güvenliği ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Otelimizin bağlı olduğu Yediyol Holding politikalarına uyum, Otelimiz ve yetkilendirdiği 3. kişiler tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin kontrolünün sağlanması amaçlarıyla Otelimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması;
 • Otelimizin hukuki yükümlülüklerine uyum ve ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına gerekli bildirimlerin yapılması amaçlarıyla Otelimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve herhangi bir uyuşmazlık halinde Kanuni gereklilik amacıyla veri işlemenin zorunlu olması;
 • Otelimiz ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, Otelimiz tarafından sunulan kampanya, promosyon, indirim, avantaj, ve benzeri olanaklardan yararlanabilmeniz, Otelimiz ürünlerinin tanıtımına, pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, bülten, kampanya bilgilerini sağlamak, kutlama, temenni ve sair içeriklerle gönderilecek iletilerle Otelimiz, markalarımızın tanınırlığını arttırmak, Otelimiz ürünlerine ilişkin alışveriş alışkanlıklarınıza ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş kampanya, promosyon, indirim ve avantaj ile benzeri faydaların planlanması ve ilgili profil ve segmente uygun misafirlerimize önerilmesi, bunlara ilişkin reklam, tanıtım ve bilgilendirme iletisi ile memnuniyet anketi formu gönderilmesi amaçlarıyla açık rızanızın alınması hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞIYORUZ?

Otelimizin standart süreçleri çerçevesinde kişisel verilerinizin gerçek ve tüzel kişilerle paylaşılabileceği başlıca durumlar aşağıdaki gibidir:

 • Otelimizin hukuki yükümlülüklerine uyum ve ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına gerekli bildirimlerin 1774 sayılı Kimlik Bildirim Kanunu gereği yapılması amacıyla,
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemelerle,
 • Otelimizde unuttuğunuz eşyalarınızın sizlere teslimini sağlamak amacıyla Kargo Şirketleriyle,
 • Hukuki Süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla Sır Saklama yükümlülüklerinin öngördüğü kadarıyla Şirketimiz Avukatlarıyla,
 • Acil Durumlarda ve Sağlık Problemlerinizde Sözleşmeli çalıştığımız Sağlık Kurumlarının yetkilileri ile

KVKK Kanununun öngördüğü kapsamda paylaşılmaktadır.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında aşağıda sayılı haklarınız bulunduğunu hatırlatmak isteriz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme ve buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

BAŞVURU VE İLETİŞİM

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Otelimize, kimliğinizin doğrulanması şartı ile yazılı olarak ve KVK Kurumu’nun yürürlükteki düzenlemelerine uygun olarak iletebilirsiniz. Otelimize başvurularınızı web sitelerimizde yer alan “KVKK Başvuru Formu” doldurarak elden veya posta yolu ile veya Otelimiz nezdinde önceden kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden kvkk@sevenforlife.com adresine ya da Bozyaziturizm@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Detaylı bilgi için ilgili formu inceleyebilirsiniz.

Başvurunuza 30 gün içerisinde dönüş sağlanacaktır. Başvurularınıza sağlıklı yanıt verilebilmesi için mevzuat gereğince başvurunuzun ad, soyad, TCKN (yabancılar için uyruk ve pasaport numarası), cevabımızı iletebileceğimiz adres bilgilerini ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri içermesi, e-posta üzerinden başvuruyorsanız kullandığınız e-posta adresinin sistemlerimizde önceden kayıtlı olması, talebinizi belirli, açık ve anlaşılır biçimde belirtmeniz, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir.

Ticari elektronik ileti alımına ilişkin verilmiş onaylar, her zaman geri alınabilir. Ticari elektronik ileti alımına ilişkin daha önceden verilmiş onayların geri alınması taleplerinizi ve iletişim tercihlerinizi, ilgili iletişim içinde belirtilen yöntemler vasıtasıyla veya kvkk@sevenforlife.com üzerinden Otelimize iletebilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Ticari İleti Yönetim Sistemi (İYS) platformu üzerinden iletebilirsiniz.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Mersis No:  0186012631800028                   

Ticari Ünvan: YEDİYOL TURİZM ANONİM ŞİRKETİ

Adres
: Davutlar Mah. Menderes Cd. No: 195, Kuşadası, Aydın

Telefon: 444 7 703

KEP Adresi: Bozyaziturizm@hs06.kep.tr